Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

4U vzw (hierna genoemd : “de ondernemer”)
Hallenstraat 8
3890 Montenaken
E-mailadres: info@haspengouwswingt.be
BTW N°: BE 0457.648.473

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen enerzijds ondernemingen onderling en anderzijds tussen de ondernemer en consument.

2.2. de tekst van deze algemene voorwaarden dewelke van toepassing zijn op de verkoop op afstand zijn door de ondernemer langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 - Het aanbod

3.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 - De overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 - De prijs

5.1. Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5.2. De ondernemer heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen, met dien verstand dat de prijs van het artikel de prijs is geldig op de besteldatum van het desbetreffende artikel.

Artikel 6 – De betalingsmodaliteiten

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de onderneming-klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 – Herroepingsrecht voor consumenten

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op bestelling van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

8.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

8.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

8.3. De ondernemer zal betaalde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 9 - Klachtenregeling

9.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

9.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

4U vzw is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website en de aangeboden dienst. De klant en iedereen die de website bezoekt verbindt er zich toe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, behoudens wanneer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de ondernemer bekomen werd. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheidsverklaring

11.1. De ondernemer hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. De ondernemer zal de gegevens van de klant uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. De ondernemer kan de persoonsgegevens gebruiken om hem te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, activiteiten, tarieven, toetreding van partners, en andere medewerkers, et cetera. Deze gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. De ondernemer heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

11.2. De klant geeft ook aan de ondernemer de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de ondernemer aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de ondernemer en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.

11.3. Indien de klant geen commerciële informatie van de ondernemer meer wenst te ontvangen, dient de klant de ondernemer hiervan op de hoogte te brengen.

11.4. Wanneer de klant contact met de ondernemer opneemt worden diens persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. De klant geeft evenwel toestemming om diens naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

11.5. PRIVACY & COOKIES Bij een bezoek aan de website van de ondernemer worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de klant de website van de ondernemer bezoekt verklaart hij zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).

11.6. Enkel algemene gegevens van internetgebruikers, zoals hun naam, voornaam, firmanaam, volledig adres, telefoon, e-mailadres evenals de gegevens die eigen zijn aan de door de klant aangevraagde diensten worden door de ondernemer verzameld. De belangrijkste reden waarom de ondernemer uw gegevens verzameld is om uw vragen over diens producten en diensten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

11.7. Klantencommunicatie: 4u vzw kan uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen, waarbij deze communicatie beschouwd mag worden als een onderdeel van zijn dienstverlening.

© 2018 Rights Reserved | vzw 4U | Privacy | Algemene Voorwaarden